Tomasz Gutowski
Kaki Mroczki 18
06-316 Krzynow�oga Ma�a
Slide 1 Slide 2
GUTBRUK realizuje zam�wienia inwestor�w prywatnych, os�b fizycznych oraz instytucji publicznych w zakresie m.in. rob�t drogowych, brukarskich, ziemnych, sanitarnych, budowy przydomowych oczyszczalni �ciek�w, silos�w, �cianek oporowych.

GUTBRUK jest firm� dzia�aj�c� w swojej bran�y ju� od wielu lat, posiada bogat� list� referencyjn�, poniewa� ka�de zlecenie ma u nas wysoki priorytet, i dlatego wywi�zujemy si� z niego sumiennie, w oparciu o wykwalifikowan� brygad� pracuj�c� od pocz�tku jego powstania.

Wieloletnia praktyka i bogate do�wiadczenie w prowadzeniu oferowanych rob�t zapewniaj� solidno�� i precyzj� wykonanych prac.

W po��czeniu z wysokiej klasy sprz�tem mo�emy zrealizowa� najbardziej z�o�one i trudne zlecenia.

Firma mo�e wykonywa� zam�wienia wed�ug dostarczonego przez klienta projektu lub zaproponowa� w�asn� aran�acj� zgodn� z oczekiwaniami zlecaj�cego. Najwi�ksz� satysfakcj� daje nam zadowolenie klienta.

Copyright ©2010 GUTBRUK