Site Overlay

– Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych w miejscowości Chorzele

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych w miejscowości Chorzele.

W ramach powyższego zadania firma GUTBRUK wykonała:

  • roboty ziemne,
  • wykonanie podbudowy warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogi dojazdowej oraz placu,
  • ustawienie krawężników,
  • wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej deszczowej oraz wodociągowej,
  • montaż separatora oraz pompowni ścieków,
  • budowa budynku socjalno – biurowego,
  • budowa wiaty magazynowej.